مجله تفریحی فصل باران http://curvaverde.tk 2020-10-20T13:27:21+01:00 text/html 2018-03-17T21:43:07+01:00 curvaverde.tk . . درب ضد سرقت چیست؟ http://curvaverde.tk/post/51 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-16T03:42:37+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 http://curvaverde.tk/post/50 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iFt4_8NcipDs-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iFt4_8NcipDs-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.avadl.me/wp-content/uploads/2018/01/Your-Move-202x300.jpg" style="margin-top: 138px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال خارجی 2018" width="202" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 دانلود فیلم حرکت شما Your Move 2018 <br></div> text/html 2018-01-16T03:42:14+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... http://curvaverde.tk/post/49 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYN_1L8OMuCM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYN_1L8OMuCM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://parsvideos.com/wp-content/uploads/2016/09/avengers_infinity_war-2017-1.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال خارجی 2018" width="407" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... دانلود فیلم Avengers 3 : Infinity War 2018 انتقام جویان 3 +تریلر و ... <br></div> text/html 2018-01-16T03:41:36+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 http://curvaverde.tk/post/47 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i0U7wX26FTt8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i0U7wX26FTt8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://files.newsnetz.ch/story/3/0/5/30588578/7/topelement.jpg" style="margin-top: 75px;" alt="تصویر مرتبط" width="640" height="426"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 دانلود فیلم خارجی پلنگ سیاه Black Panther 2018 <br></div> text/html 2018-01-16T03:41:18+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی http://curvaverde.tk/post/46 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iFt4_8NcipDs-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iFt4_8NcipDs-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://felm20.ir/files/felm20/med_1311376818.jpg" style="margin-top: 78px;" alt="نتیجه تصویری برای سریال خارجی 2018" width="300" height="420"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی دانلود فیلم خارجی هانگر گیم ۱ ” بازی های مرگبار ” با دوبله فارسی <br></div> text/html 2018-01-16T03:40:35+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس http://curvaverde.tk/post/44 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYN_1L8OMuCM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYN_1L8OMuCM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://farsfilm.biz/wp-content/uploads/2017/12/MV5BNzk2NjYxMDMxMV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzQxODcwNDI@._V1_SX9999.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سریال خارجی 2018" style="margin-top: 0px;" width="387" height="575"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس دانلود فیلم The Beyond 2018 با لینک مستقیم + زیرنویس <br></div> text/html 2018-01-16T03:40:15+01:00 curvaverde.tk . . دانلود فیلم Acts of Violence 2018 http://curvaverde.tk/post/42 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i0U7wX26FTt8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i0U7wX26FTt8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.avadl.me/wp-content/uploads/2018/01/Acts-of-Violence-202x300.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سریال خارجی 2018" style="margin-top: 138px;" width="202" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 دانلود فیلم Acts of Violence 2018 <br></div> text/html 2018-01-16T03:39:04+01:00 curvaverde.tk . . Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا http://curvaverde.tk/post/41 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic icG_oakYmRzg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 icG_oakYmRzg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://miladdownload.com/wp-content/uploads/2017/03/opera.jpg" style="margin-top: 101px;" alt="تصویر مرتبط" width="442" height="256"></span></div><div align="center"><br>Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا Opera - ورژن جدید مرورگر اپرا <br></div> text/html 2018-01-16T03:37:47+01:00 curvaverde.tk . . نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 http://curvaverde.tk/post/40 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic icG_oakYmRzg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 icG_oakYmRzg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://mizbandownload.com/wp-content/uploads/2017/01/music-collector.jpg" style="margin-top: 98px;" alt="نتیجه تصویری برای Maxthon مرورگر پر قدرت و زیبا" width="430" height="263"></span></div><div align="center"><br>نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 نرم افزار سازماندهی و فهرست سازی موزیک ها Music Collector Pro 17.1.2 <br></div> text/html 2018-01-16T03:36:42+01:00 curvaverde.tk . . دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید http://curvaverde.tk/post/39 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://miladdownload.com/wp-content/uploads/2016/08/Maxthon-Web-Browser.jpg" style="margin-top: 79px;" alt="تصویر مرتبط" width="405" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید دانلود Maxthon Web Browser - مرورگر مکستون اندروید <br></div> text/html 2018-01-16T03:35:27+01:00 curvaverde.tk . . دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر http://curvaverde.tk/post/38 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://miladdownload.com/wp-content/uploads/2018/01/UC-Browser.jpg" style="margin-top: 89px;" alt="تصویر مرتبط" width="522" height="280"></span></div><div align="center"><br>دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر دانلود UC Browser - مرورگر سریع یوسی برای کامپیوتر <br></div> text/html 2018-01-16T03:34:42+01:00 curvaverde.tk . . دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون http://curvaverde.tk/post/37 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2015/11/Comodo-Dragon.cover_.jpg" style="margin-top: 101px;" alt="تصویر مرتبط" width="470" height="256"></span></div><div align="center"><br>دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون دانلود Comodo Dragon 46.9.15.425 Final - مرورگر کومودو دراگون <br></div> text/html 2018-01-16T03:33:54+01:00 curvaverde.tk . . دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر http://curvaverde.tk/post/36 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://cdn.fileniko.com/2014/01/internet-explorer-111.jpg" style="margin-top: 69px;" alt="تصویر مرتبط" width="640" height="320"></span></div><div align="center"><br>دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر دانلود Internet Explorer – تمامی نسخه‌های مرورگر اینترنت اکسپلورر <br></div> text/html 2018-01-16T03:33:29+01:00 curvaverde.tk . . دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای http://curvaverde.tk/post/35 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.downloadsoftware.ir/uploads/2014/12/Maxthon-MxNitro.jpg" style="margin-top: 104px;" alt="تصویر مرتبط" width="430" height="250"></span></div><div align="center"><br>دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای دانلود Maxthon MxNitro نرم افزار مرورگر پرسرعت و حرفه ای <br></div> text/html 2018-01-16T03:33:09+01:00 curvaverde.tk . . دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان http://curvaverde.tk/post/34 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iVuE1k2mvAZg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iVuE1k2mvAZg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://cdn.fileniko.com/2014/11/Lunascape.jpg" style="margin-top: 113px;" alt="نتیجه تصویری برای Maxthon مرورگر پر قدرت و زیبا" width="500" height="233"></span></div><div align="center"><br>دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان دانلود Lunascape 6.15.1.27563 تنها مرورگر سه موتوره جهان <br></div>